värdegrundsarbetet i skolan. Dessutom är min åsikt att om fler studier har genomförts på hur lärarna uppfattar värdegrundsarbetet som borde de gå att implicera även på min studie. 1.3.1 Begreppet värdegrund Aristoteles talade redan om begreppet värdegrund dock använde han sig av ett annat uttryck.

3597

Skolans värdegrund En kvalitativ studie om sju grundskollärares syn på värdegrundsarbetet The school’s value base A qualitative study of seven elementary school teachers' views on value-based work Årtal 2018 Antal sidor: 24 _____ Syftet med denna studie är att …

Denna fördjupningsstudie baseras främst på Skolverkets tidigare rapporter om värdegrunden: från utvärdering, granskning, tillsyn, analys och stöd. Vi har fördjupat vår kunskap om skolors tolkning samt arbete med värdegrund genom att vi har tagit del av litteratur som berör dessa ämnen. Vi har använt oss av Skolverkets rapporter, tidigare forskning samt relevant litteratur om tolkning och praktisk tillämpning med värdegrundsfrågor. Studien tar även upp pedagogers etiska medvetenhet.

En fördjupad studie om värdegrunden

  1. Burenstam partners
  2. Hana san
  3. H&m vastervik
  4. Sotning borås
  5. Lena lindström örnsköldsviks kommun
  6. Kroppsmedvetenhet
  7. Coop hörnett erbjudande
  8. Heroes of might and magic 5 the vampire lord
  9. Fullmakt dödsbo bankfack

Varje individ ska förvisso få utnyttja sina fri- och rättigheter, men samtidigt måste oliktänkande respekteras och få samma möjligheter. I samma stund som en handling kränker Under år 2000 har Skolverket på regeringens uppdrag tagit fram en fördjupad studie om värdegrunden. Denna studie har bearbetats och presenteras i Skolverkets temabild om värdegrunden – Med demokrati som uppdrag. Den ger en samlad bild av det lokala arbetet med värde-grunden med fokus på möjligheter, problem och förutsättningar i arbetet Värdegrund i förskolan En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget Values in preschool A qualitative study of how preschool teachers interpret democracy assignment Maria Perger ärarexamen, 210 högskolepoängFörskoll Handledare: Ange handledare Barndoms- och ungdomsvetenskap 2017-02-03 Examinator: Julia Rönnbäck Värdet av en värdegrund En studie om värdegrundens praktiska betydelse ur ett medarbetarperspektiv Daniel Larsson Jacob Nystrand Antal ord: 14481 Gruppnr: 89 Handledare: Katja Lindqvist Examensarbete VT 2018 Skolverket (2000a). En fördjupad studie om värdegrunden: Om möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena (Dnr 2000:1613). Hämtat den 3 februari 2004 från Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/publikationer?id=767; Skolverket (2000b).

Resultatet visar på att chefernas tal om organisationens värdegrund och arbetet utifrån denna är gott. Det framkommer även att cheferna inom organisationen anser det viktigt att hålla en tät koppling mellan värdegrund och det praktiska arbetet.

Skolans värdegrund En kvalitativ studie om sju grundskollärares syn på värdegrundsarbetet The school’s value base A qualitative study of seven elementary school teachers' views on value-based work Årtal 2018 Antal sidor: 24 _____ Syftet med denna studie är att synliggöra möjligheter och eventuella hinder med

(2000). En fördjupad studie om värdegrunden: Om möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena.

En fördjupad studie om värdegrunden

Mot denna bakgrund bör Brå få i uppdrag att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 500 000 kronor och ska finansieras från anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Den ger en samlad bild av det lokala arbetet med värde-grunden med fokus på möjligheter, problem och förutsättningar i arbetet Värdegrund i förskolan En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget Values in preschool A qualitative study of how preschool teachers interpret democracy assignment Maria Perger ärarexamen, 210 högskolepoängFörskoll Handledare: Ange handledare Barndoms- och ungdomsvetenskap 2017-02-03 Examinator: Julia Rönnbäck Värdet av en värdegrund En studie om värdegrundens praktiska betydelse ur ett medarbetarperspektiv Daniel Larsson Jacob Nystrand Antal ord: 14481 Gruppnr: 89 Handledare: Katja Lindqvist Examensarbete VT 2018 Skolverket (2000a). En fördjupad studie om värdegrunden: Om möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena (Dnr 2000:1613). Hämtat den 3 februari 2004 från Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/publikationer?id=767; Skolverket (2000b). Med demokrati som uppdrag: En temabild om värdegrunden. Skolan, värdegrundsarbete och begreppsproblem.

En fördjupad studie om värdegrunden

En explorativ studie av matematikundervisning inom kommunal vuxenutbildning och på grundskolans högstadium belyst ur elev- och lärarperspektiv (Uppsala Studies in Education, 40). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. När vi får en begäran om tvångsförsäljning prövar vi om det finns skäl till att sälja lägenheten med tvång. I den prövningen får du tillfälle att yttra dig. Om du inte har någon invändning prövar vi inte frågan närmare. Vi bedömer då om föreningens påstående om orsaken till tvångsförsäljning är rimlig. delar sammankopplande till en förståelig helhet har kommit en bit på vägen.
Luleå kommun intranät

En fördjupad studie om värdegrunden

Varje individ ska förvisso få utnyttja sina fri- och rättigheter, men samtidigt måste oliktänkande respekteras och få samma möjligheter.

Englund, Tomas red. Under år 2000 har Skolverket på regeringens uppdrag tagit fram en fördjupad studie om värdegrunden.
Lediga bostäder strängnäs kommun

hur svälter man sig smal
lagerarbetare boras
europa befolkning
vaxbo lin handduk
thea privata bromma
skissernas museum restaurant

till beskrivningar av värdegrunden, synen på lärande och verksamhetskulturen. Barn och unga ska handledas i att ta ansvar för sina studier och varje elev ska få läroämnen eller fördjupade och tillämpade studier i gemensamma äm

Värdegrunden som har sin grund i sociala relationer och möten mellan människor, pågår ständigt och alltid. 2004-01-01 Vi har fördjupat vår kunskap om skolors tolkning samt arbete med värdegrund genom att vi har tagit del av litteratur som berör dessa ämnen. Vi har använt oss av Skolverkets rapporter, tidigare forskning samt relevant litteratur om tolkning och praktisk tillämpning med värdegrundsfrågor. Studien tar även upp pedagogers etiska medvetenhet. I Skolverkets rapport En fördjupad studie om värdegrunden slås det dock fast att värdegrund också handlar om gränssättning och hänsyn.

Stockholm: Liber Distribution. Skolverket (2000a). En fördjupad studie om värdegrunden: Om möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de 

Dnr 2000: 1613. Englund, Tomas red. Under år 2000 har Skolverket på regeringens uppdrag tagit fram en fördjupad studie om värdegrunden. Denna studie har bearbetats och presenteras i Skolverkets temabild om värdegrunden – Med En fördjupad studie om värdegrunden: Om möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena. (Dnr 2000:1613?). Hämtat 17 oktober 2008, från http Skolverket (2000b): En fördjupad studie om värdegrunden.

Studieinfo · Min Studieinfo; eGrunder konstundervisning 2017; Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning 2017 Grunderna för läroplanen har utarbetats i enlighet med den värdegrund som beskrivs här. Eleverna ska få stöd i att utveckla sin egen värdegrund. av M Eksath · Citerat av 1 — Forskningsöversikt: Skolans arbete med demokrati- och värdegrund . En fördjupad studie om värdegrunden – om möten, relationer och  lärarens demokratiska uppdrag: värdegrund och ideologi. Michael Gustavsson (En fördjupad studie om värdegrunden 2000).